ขอปรับเปลี่ยนข้อมูล คำขอใช้งานเครือข่าย eduroam ประเทศไทย

* จากที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันได้สมัครขอใช้บริการ eduroam-TH บัดนี้มีความต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูลผู้ประสานงาน eduroam ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันศึกษาสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอปรับเปลี่ยนข้อมูลผู้ประสานงาน eduroam <<Download>>

          กรุณาส่งแบบฟอร์มในรูปแบบ PDF file มายัง e-mail: noc@uni.net.th พร้อมส่งแบบฟอร์มฉบับจริง ถึง
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
หากมีข้อสงสัยติดต่อ คุณเกรียงศักดิ์ เหล็กดี, นายวิทิต สัพพัญญูวิทย์ โทรศัพท์ 02-232-4000 ต่อ 5001