สมัครขอใช้บริการ eduroam-TH

* ในการสมัครขอใช้บริการ eduroam-TH ผู้สมัครจะต้องเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นไปเท่านั้น

          สถาบันศึกษาที่ต้องการขอใช้บริการ eduroam-TH สามารถดาวน์โหลดเอกสารนโยบายการเข้าร่วม eduroam ประเทศไทย เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจการให้บริการและการใช้งานเครือข่าย eduroam ประเทศไทย และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอใช้งานเครือข่าย eduroam ประเทศไทย พร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ส่งมาที่ e-mail : noc@uni.net.th

          นโยบายการเข้าร่วม eduroam ประเทศไทย(2013-06-13 16:35:53) download
          แบบฟอร์มคำขอใช้งานเครือข่าย eduroam ประเทศไทย(2013-09-18 11:34:46) download

          เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบฟอร์มคำขอใช้งานเครือข่าย eduroam ประเทศไทย ของสถาบันการศึกษาเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อประสานงานกับผู้ประสานงานของสถาบันการศึกษา (ตามรายชื่อที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มคำขอใช้งานเครือข่าย eduroam ประเทศไทย) เพื่อชี้แจงข้อมูลในการเตรียมการเบื้องต้นแก่สมาชิกใหม่

          โดยขั้นตอนการเชื่อมต่อเครือข่าย eduroam ประเทศไทย มีดังนี้

            1. ทางสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน ต้องจัดเตรียม server สำหรับ eduroam ของสถาบันการศึกษา/หน่วยงานของท่าน จำนวน 1 เครื่อง และควรใช้ระบบปฏิบัติการเป็น linux หรือ Ubuntu พร้อมลง Freeradius version 2 ขึ้นไป

            2. แจ้ง IP Address ของเครื่อง server ดังกล่าว มายัง email : noc@uni.net.th

            3. เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานการการเชื่อมต่อเชิงเทคนิค โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างการ config eduroam สำหรับ client และเอกสารเกี่ยวกับการติดตั้ง eduroam อื่นๆ ได้ที่ เมนูวิธีการติดตั้ง eduroam

            4. *เมื่อสถาบันการศึกษา/หน่วยงานของท่านดำเนินการเชื่อมต่อ eduroam เสร็จสิ้นแล้ว ให้แจ้งกลับมายัง noc@uni.net.th เพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกวันที่สถาบันการศึกษา/หน่วยงานของท่านสามารถใช้งาน eduroam-TH ได้ลงในระบบ

            5. สถาบันการศึกษา/หน่วยงาน ที่ดำเนินการเชื่อมต่อ eduroam เสร็จสิ้นแล้ว ต้องจัดทำหน้า page ของ eduroam แสดงบนเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาของท่าน เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสถานที่ในการให้บริการ eduroam ภายในสถานศึกษานั้นๆ, service ที่ให้บริการ และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ eduroam โดยสามารถดูตัวอย่างของแต่ละสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกของ eduroam-TH ได้ที่ เมนูสถานศึกษาที่ใช้งานได้ *พร้อมแจ้งกลับมายัง noc@uni.net.th เพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึก URL หน้า page eduroam ของสถาบันการศึกษา/หน่วยงานของท่านลงในระบบ

          หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2354-5678 ต่อ 5002 หรือ email : noc@uni.net.th