ยินดีต้อนรับสู่ eduroam ประเทศไทย

          ในงาน WUNCA ครั้งที่ 31 จะมีการเสวนา หัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการ eduroam TH” โดย รศ. ดร. อนันต์ ผลเพิ่ม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) และดร. อภิรักษ์ จันทร์สร้าง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. - 10.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จังหวัดสงขลา

          จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเสวนา โดยจุดมุ่งหมายในการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมแลกเปลี่ยประสบการณ์ในการต่อเชื่อม eduroam และการบริหารจัดการ eduroam ภายในสถาบันการศึกษา

             

          บรรยากาศการเสวนา หัวข้อเรื่อง “eduroam BoF and Update” โดย รศ. ดร. อนันต์ ผลเพิ่ม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) และดร. อภิรักษ์ จันทร์สร้าง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ในงาน WUNCA ครั้งที่ 29 ที่ผ่านมา เป็นไปอย่างอบอุ่น มีสมาชิกเครือข่าย eduroam ทั้งเก่าและใหม่ให้ความสนใจเข้าร่วมพูดคุยกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของแต่ละสถาบันการศึกษาอีกด้วย

             

          ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเสวนา หัวข้อเรื่อง “eduroam BoF and Update” โดย รศ. ดร. อนันต์ ผลเพิ่ม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) และดร. อภิรักษ์ จันทร์สร้าง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. - 13.50 น. เพื่อร่วมพูดคุยถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย eduroam TH ของแต่ละสถานศึกษา รวมถึงแนวทางในการใช้งาน eduroam ของแต่ละสถานศึกษา สามารถดูรายละเอียดได้จาก เว็บไซต์ wunca ครั้งที่ 29

             

          ในการจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 29 ที่จัดขึ้นในวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นั้น เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่าย eduroam ดังนั้นในบริเวณการจัดงานจะมีการให้บริการเครือข่าย eduroam เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถใช้บริการเครือข่าย eduroam ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

                และเพื่อเป็นการนำร่องการใช้งานเครือข่าย eduroam อย่างเต็มรูปแบบในงาน WUNCA ครั้งที่ 30 สมาชิกเครือข่าย eduroam จึงขอประกาศงดรับ account อินเตอร์เน็ตภายในงาน WUNCA ครั้งที่ 29 อย่างเป็นทางการ มีรายนามดังต่อไปนี้

                1. สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)

                2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                4. มหาวิทยาลัยนครพนม

                5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

                6. มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

                7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

                8. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                9. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                10. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                11. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

                ดังนั้น จึงขอเชิญชวนสมาชิกเครือข่าย eduroam ร่วมเป็นสถาบันนำร่องในการใช้งานเครือข่าย eduroam อย่างเต็มรูปแบบในงาน WUNCA ครั้งที่ 29 และหากสถาบันการศึกษาใดสนใจเข้าร่วม eduroam TH สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เมนู ขอใช้บริการ eduroam TH

             

                ในงาน wunca ครั้งที่ 28 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นั้น มีการให้บริการเครือข่าย eduroam ในบริเวณการจัดงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถใช้บริการเครือข่าย eduroam ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยระหวางวันที่ 29-31 มกราคม 2557 มีผู้เข้าร่วมงานใช้บริการเครือข่าย eduroam ณ เวลาหนึ่ง เป็นจำนวนมากกว่า 55 คน นอกจากนี้ ในวันที่ 30 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ได้มีการเสวนาในหัวข้อ "Update สถานะของ eduroam-TH และการใช้งานเครือข่าย eduroam ในสถานศึกษา" โดย มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เป็นสมาชิก eduroam

                โดยมีผู้ร่วมการเสวนา ดังนี้ รศ. ดร. อนันต์ ผลเพิ่ม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) , ดร. อภิรักษ์ จันทร์สร้าง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) , คุณโอภาส หมื่นแสน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) , ผศ. อิฐอารัญ ปิติมล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) , คุณสยาม ศรีพั่ว (มหาวิทยาลัยบูรพา) ' คุณสงกรานต์ มุณีแนม (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) และคุณจักรภาณุ โกมาสถิตย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย)

                         

                ในงาน WUNCA ครั้งที่ 27 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดโครงการ eduroam-TH ก้าวแรกสู่การโรมมิ่งเครือข่ายสถาบันการศึกษา อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

                โดยมีประธานในพิธี คือ ท่าน ผศ. วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการ UniNet, รศ. สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) , รศ. ดร. อนันต์ ผลเพิ่ม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) และดร. อภิรักษ์ จันทร์สร้าง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) พร้อมสมาชิกเครือข่าย eduroam-TH ได้แก่ คุณชยา ลิมจิตติ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), รศ.ดร. มนตรี กาญจนะเดชะ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), คุณโอภาส หมื่นแสน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และ ผศ. อิฐอารัญ ปิติมล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)

                โดยท่านที่สนใจสามารถเข้าชมพิธีเปิดโครงการ eduroam-TH ก้าวแรกสู่การโรมมิ่งเครือข่ายสถาบันการศึกษา ได้จากวีดิโอนี้